ALGEMENE VOORWAARDEN STUNCROFT
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1.De onderstaande verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van textielzaken en kleding in Nederland, alsmede in Nederland gesloten overeenkomsten inzake een loonopdracht, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stuncroft B.V., verder te noemen Stuncorft, partij is.
2.Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen. 

Artikel 2. DEFINITIES
1.In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Voorwaarden: De onderwerpelijke verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden; 
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd; 
Dagen: Alle kalenderdagen; 
Overeenkomst: Iedere overeenkomst van koop en verkoop betreffende textielzaken en kleding en/of het verrichten van diensten aangaande textielzaken en kleding, loonopdrachten hieronder begrepen.
Verkoper: Stuncroft
Koper: Hieronder wordt mede verstaan de onder de opdrachtgever; 
Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening - en modelrecht en/of octrooirecht; 
Private label: alle textielzaken of kleding al dan niet gebaseerd op een of meerdere van koper afkomstige(e) model(len) en/of monster(s) en/of (in)tekening(en) en/of dessins van stof(fen) die door verkoper alleen op basis van diens materialen worden vervaardigd maar die door verkoper wel (moeten) worden voorzien van het label/merk(teken) van de koper; 
Label/merk(teken): een van de koper afkomstig en/of door deze voorgeschreven in en/of aan en/of op de kleding en/of textielzaken te verwerken herkenningsteken en/of -woord en/of afbeelding. 

Artikel 3. ALGEMENE BEPALINGEN 
1.Op alle offertes, orders, orderbevestigingen en facturen zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 4. BATTLE OF FORMS
1.Tegenover de voorwaarden zijn zelfs bij uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van de voorwaarden alle andere voorwaarden, door kopers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd, ongeldig en voor de verkoper niet verbindend. 

Artikel 5. OFFERTES 
1.Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 7 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen. 

Artikel 6. ORDERS

1.Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend.
2.Bij schriftelijke bevestiging van een overeenkomst/order door de verkoper geldt, behoudens het hieronder bepaalde, de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst. 
3.Indien de orderbevestiging betrekking heeft op een door de koper schriftelijk gegeven order/overeenkomst en de bevestiging op enig onderdeel van de order/overeenkomst afwijkt, is de verkoper verplicht de koper daarop in een begeleidend schrijven te attenderen. Indien aan deze verplichting is voldaan, wordt de koper geacht met de inhoud van de orderbevestiging akkoord te zijn gegaan, tenzij hij binnen 8 dagen na ontvangst der bevestiging bericht van het tegendeel heeft verzonden. Indien aan de verplichting tot attendering niet is voldaan, kan daarop door de koper geen beroep worden gedaan indien de verkoper aantoont, dat de desbetreffende afwijking door de koper is aanvaard. Indien de verkoper dit niet aantoont, geldt de oorspronkelijke order/overeenkomst van de koper. 

Artikel 7. INDELING
1.Indien met betrekking tot het tijdstip van indeling niets is overeengekomen, is de koper verplicht de order in te delen uiterlijk acht weken vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn.
2.De koper, die niet tijdig heeft ingedeeld, heeft recht op een additionele indelingstermijn van 15 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgende op de werkdag waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot indeling is ontvangen. Geen recht op een additionele indelingstermijn bestaat, indien voor de indeling een fix-termijn is overeengekomen. 
3.In geval van niet tijdige indeling wordt de leveringstermijn verlengd, c.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen boven de tijdsduur, verlopen tussen de datum waarop de indeling uiterlijk had moeten geschieden en de datum waarop de indeling door de verkoper is ontvangen. 
4.In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft ingedeeld, kan de verkoper de indeling zelf verrichten onder gehoudenheid daarvan kennis te geven aan de koper en daarin, voor zover dit nog zonder bezwaar kan geschieden, de door de koper binnen 10 werkdagen na ontvangst van even bedoelde kennisgeving voorgestelde wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 8. AFROEP EN AFNAME 
1.Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum, c.q. de laatste dag van de leveringstermijn. 
2.Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, aanvangende de eerste werkdag volgende op de werkdag waarop de schriftelijke afroep door de verkoper is ontvangen. Wanneer in de order of orderbevestiging het tijdstip is aangegeven, waarop de zaken voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer de zaken kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan de levering echter reeds vóór het bedoelde tijdstip plaatsvinden. 
3.In geval van niet tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele afroeptermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag, volgende op die waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot afroep is ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een fixtermijn is overeengekomen. 
4.In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn verlengd c.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen, behalve indien de order betrekking heeft op zaken, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn. 
5.In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan de verkoper de zaken aan de koper leveren dan wel de zaken voor rekening en risico van de koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de zaken geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van die levering, aan de koper schriftelijk kennis te worden gegeven. 
6.Indien de koper de afname der zaken weigert, kan de verkoper overgaan tot opslag van de zaken op de wijze en met de gevolgen als voorzien in lid 5, eerste alinea. 

Artikel 9. LEVERING
1.De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a.Indien de zaken door, of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangstname van de zaken;
b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; 
c.Bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de koper. 
2.Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper. 
3.Behalve voor afgehaalde zaken, verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af. 
4.Als regel worden de te leveren zaken als vrachtgoed of als bestelgoed verzonden. Indien op verzoek van de koper de verzending geschiedt als expressegoed of ijlgoed, dan wel per bijzonder transport, komen de extra vrachtkosten voor diens rekening. 
5.Tenzij anders overeengekomen neemt de verkoper de vrachtkosten tot kantoor of magazijn van de koper voor zijn rekening, met dien verstande dat alleen de kosten voor transport binnen Nederland door verkoper worden voldaan. 
6.Koper staat er voor in dat, op de overeengekomen leveringsdag, binnen reguliere kantoortijden (09:00 – 18:00 uur) gelost kan worden, tenzij anders tussen koper en verkoper overeengekomen. Indien levering niet heeft plaats kunnen vinden op grond van een aan koper te wijten tekortkoming (waaronder bijvoorbeeld maar niet limitatief het niet aanwezig zijn, het niet beschikken over de juiste losfaciliteiten, het niet bereikbaar zijn van de leveringslocatie, het niet aanwezig zijn van voldoende personeel) komen de verdere transport kosten verbonden aan de levering (in de breedste zin van het woord, waaronder maar niet limitatief verder transport en/of opslag) voor rekening van de koper. 
7.Indien de zaken niet verzonden kunnen worden tengevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan, door de zaken ter beschikking van de afnemer gereed te houden, mits hij hiervan binnen 3 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de levering werkelijk plaats vindt. 
8.Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen, deze termijn kan niet worden beschouwd als een fatale termijn. Indien de tijd van levering slechts is aangeduid met ‘spoed’, ‘direct’, ‘uit voorraad’ of woorden van gelijke strekking, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 30 werkdagen zijn overeengekomen, met dien verstande dat het verkoper vrij staat te kennen te geven dat een afwijkende leveringstermijn van toepassing is. Indien de tijd van levering niet is aangeduid dan wel dat deze afwijkt van de door koper gevraagde termijn, dienen partijen een nadere termijn overeen te komen dan wel staat het koper vrij de koop te annuleren.
9.Het staat de verkoper vrij maximaal 10% meer of minder te leveren dan de bestelde oplage. De koper moet dit accepteren. meer- of onderlevering wordt doorberekend tegen de overeengekomen prijzen.

Artikel 10. NALEVERING
1.De verkoper heeft recht op een naleveringstermijn van 15 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringstermijn c.q. ingaande daags na de leveringsdatum; 
2.De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de verkoper na afloop van de naleveringstermijn na de leveringsdatum, c.q. na afloop van de leveringstermijn, schriftelijk heeft gesommeerd binnen 15 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft. 

Artikel 11. RECLAMES
1.Onder Reclames worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid ener leverantie. 
2.Reclames betreft het aantal geleverde stuks kunnen slechts geldend worden gemaakt indien door koper wordt overlegd (1) de door vervoerder gebruikte afleveringsbon (waarop het aantal geleverde stuks is vermeld); (2) een schriftelijk opgave van het aantal ontbrekende stuks welke stuk getekend dient te zijn door koper en vervoerder. 
3.Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame-advies, hetwelk een omschrijving van de reclame moet bevatten, binnen 14 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. 
4.Voor zover koper zou stellen dat de controle niet direct na ontvangst der zaken pleegt te geschieden, dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 14 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, echter nimmer later dan 30 dagen na leveringsdatum. Op deze van lid 3 afwijkende regeling kan geen beroep worden gedaan, indien de koper van het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen de in lid 3 genoemde termijn had kunnen constateren. 
5.Betreft de reclame niet zichtbare, of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij de be- of verwerking van de stoffen, of bij het gebruik van de uit de stoffen gefabriceerde artikelen of de geleverde zaken kunnen blijken (verborgen gebreken), dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 5 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 30 dagen na leveringsdatum. 
6.Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft. 
7.Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
8.Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid als b.v. krimpvrij, wasecht, 100% rayon, sanfor, indanthren, all wool, waterproof e.d. 
9.In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de verkoper het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen (remplacerecht), mits de herlevering plaats vindt; 
a.Indien de reclame betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 30 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen; 
b.Indien de reclame betrekking heeft op gebreken als bedoeld in lid 4 of lid 5: binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 25 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 25 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn. 
10.Het indienen schort de betalingsverplichting niet op.
11.Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in lid 3 bedoelde schriftelijke reclame-advies, zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet vooraf geadviseerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De verkoper kan de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan. 
12.Een eventueel rechtsgeldig reclamerecht komt te vervallen indien en voor zover de koper – zonder schriftelijk toestemming van de verkoper – reeds eigenhandig dan wel doormiddel van het inschakelen van een derde geprobeerd heeft het grief ter zake de hoedanigheid van het geleverde op te lossen. 

Artikel 12. BETALINGEN
1.Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd.
2.Koper dient de factuur te voldoen binnen 30 dagen na levering, dan wel in het geval van een aan koper te wijten leveringsonmacht, binnen 30 dagen na eerste overeengekomen afleverdatum. 
3.Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (vervaldag) door middel van franco, remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van de verkoper in het bezit van de koper is
4.Aan het doen van een vroegere betaling, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, kan geen recht op een korting worden ontleend, indien de verkoper hiermede niet akkoord gaat. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur. 
5.Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van de verkoper. 
6.De verkoper is niet verplicht de koper vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te zenden, tenzij anders is overeengekomen. 
7.De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in verzuim.
8.Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervalt iedere eventuele betalingskorting, met dien verstande dat in geval is verkocht op de betalingsconditie zoals vermeld in lid 2 van dit artikel.
9.Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de koper voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen of gedeelte van 14 dagen aan de verkoper een rente wegens te late betaling schuldig van 0,5% van het verschuldigde bedrag. 
10.De in gebreke zijnde koper is ter zake van kosten, door zijn in gebreke zijn veroorzaakt, aan de verkoper verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van €250,00. In geval de verkoper de vordering uit handen heeft gegeven, wordt het minimum per factuur verhoogd tot €750,00 onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten. 
11.De verkoper heeft tegenover de koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht; 
a.onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; 
b.de leveringen (alsook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is; 
c.de desbetreffende koopovereenkomst geheel, of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring; 
d.één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring. 
e.Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan, nadat de verkoper de koper een termijn van drie dagen heeft gesteld, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend, indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling, van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. 
12.Indien de koper tegenover verkoper in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper, zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, de rechten omschreven in lid 11 van dit artikel. 

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan;
a.de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken; 
b.de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden; 
c.de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
2.Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond. 
3.De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 12 lid 11 c en d en in artikel 12 lid 12 desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op de grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname. 
4.Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen. 
5.In het geval van subrogatie als bedoeld in lid 4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde. 
6.Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 4 en 5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten. 
7.Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden. 
8.De koper is verplicht de in lid 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen, dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij laatst bedoelden bij het aangaan der verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van even bedoelde zaken treden in plaats van de betrokken zaken. 

Artikel 14. OVERMACHT 
1.Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmee de verkoper, resp. de koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. 
2.De verkoper resp. de koper, zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet. 
3.In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 
4.In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst. 
5.Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. 

Artikel 15. BELASTINGEN 
1.In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is, of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen: alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper. 

Artikel 16. ONTBINDING SAMENHANGENDE ORDERS 
1.Indien de verkoper in verzuim is of volgens zijn schriftelijke gegeven verklaring in verzuim zal geraken een order conform deze overeenkomst uit te leveren, is koper gerechtigd andere met deze order naar bestemming economisch onverbrekelijk samenhangende orders resp. gedeelten daarvan schriftelijk te ontbinden. 


Artikel 17 SAMENSTELLINGETIKETTEN 
1.Textielzaken en kleding, die gereed zijn voor direct gebruik door de consument en die door de detailhandel slechts aan de consument mogen worden aangeboden voorzien, van etiketten die de samenstelling van de verwerkte grondstoffen aangeven, zullen worden geleverd, voorzien van de vereiste samenstellingetiketten. Wanneer geen of onjuiste samenstellingetiketten zijn aangebracht, wordt dit geacht een zichtbaar gebrek te zijn. Een zodanig gebrek vormt grond voor reclames in de zin van artikel 11 lid 2. De desbetreffende artikelen kunnen worden teruggezonden naar de leverancier voor het aanbrengen van de (juiste) etiketten. 
2.Herlevering zal plaats vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 8. Desgewenst kan de koper de etiketten (voor eigen rekening) vervangen/aanbrengen. De leverancier stelt de benodigde etiketten daarvoor dan kosteloos ter beschikking. 

Artikel 18. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN PRIVATE LABEL 
1.Verkoper garandeert, dat hij met de door hem aan koper verkochte zaken geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
2.De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor zaken die in loonopdracht zijn of moeten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectuele eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen bij private label textielzaken of kleding. 
3.Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/mark(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen, waarvan de private label textielzaken of kleding moeten worden voorzien te gebruiken en vrijwaart verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/ merk(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen. 
4.Indien er m.b.t. private label textielzaken of kleding sprake is van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde textielzaken of kleding niet conform artikel 11 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze textielzaken of kleding aan derden te verkopen onder gehoudenheid van algehele verwijdering van het label/merk(teken) van koper dan wel, indien verwijdering van label/merk(teken) niet mogelijk is zonder de gereclameerde textielzaken of kleding hierdoor te beschadigen, het recht deze textielzaken of kleding 1 jaar na constatering van de reclame en voorzien van het label/mark(teken) van koper aan derden te verkopen. 
5.Indien verkoper koper label/merk(teken)loze textielzaken of kleding gebaseerd op van koper afkomstige modellen en/of monsters en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen heeft verkocht, garandeert koper dat hij met hiergenoemde modellen etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. 
6.Indien er m.b.t. deze label/merk(teken)loze textielzaken en/of kleding sprake is van een gerechtvaardigde reclame waarbij deze zaken niet conform artikel 11 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze textielzaken en kleding aan derden te verkopen. 

Artikel 19. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 
1.Het werkingsgebied van deze regeling omvat de Europese landen, die zijn onderworpen aan de ‘Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen d.d. 25 juli 1986 nummer h 210/29 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken’. Er is sprake van productaansprakelijkheid indien de verkoper en de koper op basis van de in deze landen op grond van genoemde richtlijn tot stand gekomen wetgeving aansprakelijk zijn voor de in lid 4 van dit artikel omschreven schade veroorzaakt door een gebrek in de door verkoper aan de koper, niet zijnde een consument, geleverde zaken.
2.Voor andere dan de in lid 1 bedoelde landen wordt onder productaansprakelijkheid verstaan de op de in deze landen vigerende wetgeving en/of jurisprudentie gebaseerde aansprakelijkheid van een koper, niet zijnde een consument, voor schade zoals omschreven in lid 4 van dit artikel welke schade is ontstaan door een gebrek in door de verkoper aan de afnemer geleverde zaken. 
3.Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die de in lid 4 genoemde schade lijdt veroorzaakt door een gebrek in de zaken. 
4.Onder schade wordt verstaan: 
a.de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel; 
b.beschadiging of vernietiging van een andere zaak dan de gebrekkige zaken met toepassing van een franchise van € 500.00 indien deze zaak: 
I gewoonlijk is voor ge- of verbruik in de privésfeer; en 
II door de gelaedeerde consument hoofdzakelijk is gebruikt voor ge- of verbruik in de privésfeer. 
5.Onder zaken in dit artikel worden verstaan alle door verkoper aan koper geleverde zaken van welke zaken door de consument niet kan worden vastgesteld wie de maker hiervan is. 
6.De verkoper vrijwaart de koper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 ten gevolge van aanspraken van consumenten veroorzaakt door een gebrek in de zaken welke door de consument zijn gekocht in één van de in lid 1 bedoelde landen. 
7.De verkoper is slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de zaken geheel van en/of naar zijn eigen materialen zijn vervaardigd. 
8.Indien de zaken gedeeltelijk naar materialen van de koper zijn vervaardigd, is de verkoper slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de koper bewijst dat geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek in de zaken. 
9.De verkoper is niet tot zodanige vrijwaring gehouden indien de zaken na levering een bewerking ondergaan waardoor het schade veroorzakende gebrek in de zaken is ontstaan. In geval van twijfel zal een door de verkoper aan te wijzen onderzoeksinstituut hierover bindend beslissen. 
10.Indien de zaken geheel zijn vervaardigd volgens de materialen van de koper vrijwaart de koper de verkoper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 tengevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in de zaken tenzij de koper bewijst dat er geen causaal verband bestaat tussen dienst materialen en het gebrek in de kleding. 
11.Indien de zaken slechts voorzien behoeven te worden van het label/merk(teken) van koper worden deze zaken geacht geheel naar eigen materialen van verkoper te zijn gemaakt. 
12.De verkoper is slechts tot genoemde vrijwaring verplicht indien de schade zoals omschreven in lid 4 meer bedraagt dan €500,00. 
13.De koper verplicht zich in geval hij op basis van de in lid 2 genoemde wetgeving en/of jurisprudentie door een consument of een derde namens de consument wordt aangesproken dit binnen drie werkdagen na aansprakelijkheidsstelling bij de verkoper te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen de verkoper, dienst verzekeraar en de koper plaatsvinden waarbij geen erkenning van de aansprakelijkheid noch toekenning van enige schadevergoeding door de koper zal plaatsvinden dan nadat hieromtrent tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper overeenstemming is bereikt. 

Artikel 20. AANSPRAKELIJKHEID
1.Verkoper is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die koper ter zake van de door verkoper geleverde goederen mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede maar niet limitatief begrepen aan vertraging gerelateerde schade. bedrijfsschade, vervangingsschade en immateriële schade.
2.Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door verkoper geleverde goederen.
3.Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door verkoper opgestelde adviezen of overeenkomsten.
4.De aansprakelijkheid van verkoper voor schade geleden door koper wegens door verkoper aan koper geleverde goederen is te allen tijde beperkt tot het in de desbetreffende specifieke (deel)levering door verkoper in rekening gebrachte tot een maximum van €5.000,00.
Artikel 21. SLOTBEPALING
1.Wijzing algemene voorwaarden
a.Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
b.Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door verkoper worden gewijzigd. Waaronder in het geval een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De koper zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
1.Door het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden heeft de cliënt, in het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de onderneming van koper, dan wel de koper in de ruimste zin van het woord, er reeds nu en dus bij voorbaat medewerking verleend aan de omstandigheid dat de rechtsverhouding tussen partijen in het kader van de (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat. Hiertoe wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan het overdragen van de onderhavige overeenkomst aan een derde(n) aan verkoper gelieerde onderneming.
2.Alle geschillen verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement waar verkoper is gevestigd.